ULUSLARARASI

ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU-VII

GELENEKLER-GÖRENEKLER-TÖRELER VE YASALAR

6-10 Ağustos 2018, Ulaanbaatar, Moğolistan

INTERNATIONAL

ALTAY COMMUNITIES SYMPOSIUM-VII

TRADITIONS-CUSTOMS-MORALS AND LAWS

August 6-10, 2018, Ulaanbaatar, Mongolia

The Academic Society of the Altaic Communities

 

Değerli Meslektaşlarımız,

6-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da Moğolistan Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsü çatısı altında Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu-VII: Gelenekler-Görenekler-Töreler ve Yasalar adı altında Altay Toplulukları ile ilgili düzenlenecek uluslararası sempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz.

Dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi, halk bilimi ve antropoloji başta olmak üzere farklı sosyal bilim disiplinlerinin ilgi alanına giren gelenek, görenek, örf, âdet, töre ve yasa gibi sözlü ve yazılı değerlerin, tarihî süreç içinde Altay halk ve topluluklarının kendilerine özgü ruhunu, ortak bilinç ve hareket etme duygusunu, düşüncesini, davranışlarını, göç ve göç hareketlerini yansıttığı bir gerçektir. Bu bakımdan Altay Toplulukları Sempozyumu adı altında farklı temalarla daha önce düzenlediğimiz altı sempozyumun devamı niteliğinde olan bu sempozyumda, halkların ortak geçmişini, kimliğini, kültürel ve tarihsel sürekliliğini de ortaya koyan, halk ve topluluklar arasında dayanışmayı sağlayan sözlü ve yazılı değerler, bu değerlerin uygulama alanları, insan ve toplum hayatına yansımaları, birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerine etkileri, aile ve toplum içindeki uygulamaları, bunlarla ilgili toplumda oluşan kanaat önderleri (aksakallar ve benzeri) ve bunların toplum düzenini sağlamadaki rolleri, yeme-içme ve göçebelik kültürüne yansımaları, tabiat ve çevre ilişkisini düzenlemedeki yeri ve bunlarla ilgili kavram ve kavram işaretleri ele alınacaktır.

Sempozyumun Moğolistan'da yapılmasından dolayı Moğol tarihi, kültürü, uygarlık değerleri ve Moğolların tarihî süreç içinde Altay topluluklarıyla ilişkilerine dair özel seksiyonlar da açılacaktır.

Belirtilen hususlar çerçevesinde Altay Toplulukları'nı konu alan bu sempozyuma, hem bireysel bildiri sunmak hem de panel halinde müracaat etmek mümkündür.

Sempozyuma sunulacak bireysel bildiriler, Düzenleme Kurulu tarafından tematik konusu ve özelliğine göre programda yer alacaktır. Bireysel bildiriler için özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Bir panel, panel lideri dahil üç ya da dört kişilik bir gruptan oluşacaktır. Panel liderleri, panel üyeleri arasında hem görüş ve yaklaşımlar hem de yeterli müzakere süresini sağlamaktan sorumludurlar. Bu yüzden panel liderleri, kendi seçtikleri konuşmacıları panelist olarak davet etme hakkına sahiptirler. Panel önerisi, konu ve gerekçe ile panelde sunulacak her bireysel bildirinin katkısını açıklayıcı mahiyette olmalıdır. Paneldeki her bir bildirinin özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.

Panel ve oturumlarda her bildirinin sunum süresi 15 dakikadır.

Sempozyuma 100 civarında bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularda olması ve bilim âleminde ilgi uyandıracak bir özellik taşıması tercih nedenidir. Sempozyumda hem yüksek bir seviyeyi elde etmek hem de bildirilerin sayısında sınırlama yapmak yetkisi Seçici Kurul’a aittir.

Sempozyum dilleri  Altay dilleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusçadır.

Düzenleme Kurulu

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that The International Symposium on the Altay Communities-VII  related to Traditions-Customs-Morals and Laws will be held at Language and Literature Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia on 6-10 August 2018.

It is a fact that the oral and written values related to traditions, customs, usages, morals and laws, which fall into various disciplines of social science such as linguistics, literature, history, sociology, social psychiatry, folklore and anthropology, are reflected in the spirit, shared conscious and active emotions, thoughts, behaviors, migrations and migratory movements that have become identified with the Altay peoples and communities over the course of history. In this regard, at this symposium, which should be considered as the continuation of the six symposiums we have conducted previously with various themes under the title of Altay Communities Symposium, we will take up the following issues: the areas of implementation of values, which present the common past, identity and cultural and historical continuity of the people and which are based on oral and written sources related to the traditions, customs, usages, morals and laws that ensure solidarity among people and communities, in the lives of family and community; the effects on individual-community and individual-state relations and, relatedly, the roles that opinion leaders (elders and similar people) play in ensuring community order; reflections of culinary culture; and the concept and conceptual indicators related to places vis-à-vis nature and environment and migration and migratory movements.

In light of the fact that the symposium will be held in Mongolia, there will be special sections devoted to Mongol history, culture, civilization values and their relations with Altay communities over the course of Mongolian history.

In the framework of the mentioned subjects, this symposium on Altay communities will have both individual papers and panel-session meetings. Individual papers in the symposium will be organized into thematic sections and quality monitored by the Organizing Committee. Abstracts for individual papers should not exceed 300 words.

A panel consists of a group of three or four members (including the panel leader). Panel leaders are responsible for accommodating a plurality of opinions and approaches within their group and for ensuring sufficient deliberation time. Therefore, panel leaders are also entitled to invite speakers of their own choice. The panel proposal is to be submitted together with an abstract for the entire panel, explaining its theme and rationale and how the individual papers contribute to that theme: this is in addition to an individual abstract (300 words maximum) for each paper.

The desirable duration of each of paper presentation in the panel and session is 15 minutes.

The Organizing Committee is planning to accept around 100 papers. Preference will be shown toward papers that address original and previously unexplored subjects that will spark interest in the scientific world. In case it becomes necessary to limit the number of panels and papers, the selection will be made by members of the Vetting Committee, which is aiming to maintain a high scholarly standard.

Languages of the Symposium: All Altaic language, English, French, German and Russian.

Organizing Committee

Duyurular

Announcements

"VII. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

için tıklayınız